Hostingvoorwaarden

algemeen

Bij bestelling van een hostingpakket en/of domeinnaam wordt een overeenkomst gesloten tussen enerzijds tocon en anderzijds een hostingklant die voor het hosten van zijn website een beroep doet op tocon. Het bestellen van hosting via onze website, houdt automatisch de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden. Bovendien vervalt het recht om binnen de 7 dagen af te zien van uw bestelling omdat er meteen na uw bestelling begonnen wordt met het activeren van uw hosting account en/of het registreren van uw domein.

betalingsvoorwaarden

Volgend op een bestelling ontvangt u van ons in email een bestelbon met een overzicht van uw bestelling en de betalingsgevens. Zodra de betaling gebeurd is, ontvangt u van ons via de post een getekend factuur als bewijs van betaling en sturen wij u een Account Activatie Email met alle details betreffende uw hosting en/of domeinnnaam.

duur en beeindiging

De overeenkomst heeft een duurtijd van 1 jaar (12 maanden) beginnende vanaf de dag dat uw account geactiveerd is. Annulatie is niet meer mogelijk nadat u besteld heeft. Bovendien is elke betaling aan tocon niet recupereerbaar. Indien u na een jaar uw hosting pakket en/of domeinnaam niet wilt verlengen, dient u dit ten laatste 30 dagen voor afloop van de termijn aan ons te melden. Als wij voor deze dag geen opzeg van de klant ontvangen hebben -dit kan telefonisch of via email- gaan wij ervan uit dat uw hosting pakket en/of domeinnaam met 1 jaar verlengd wordt.

hosting

  • hosting accounts en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de Belgische wetgeving)
  • de klant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn webruimte. tocon zal toezien dat er geen misbruik gemaakt wordt van de webruimte en/of domeinnaam en ingrijpen bij illegale praktijken, maar kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het misbruik.
  • tocon neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door een klant op de server geplaatst wordt. De klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mag in geen geval discriminerend of aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van tocon. Zogenaamde 'warez' sites en/of andere sites met illegale software zijn ook niet toegestaan.
  • Het gebruik van scripts en andere programma`s op de servers van tocon is toegestaan, zolang dit het correct functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van tocon. Ook verklaart de klant nooit handelingen op onze servers te verrichten die schade van eender welke aard kunnen aanrichten.
  • Het versturen van ongevraagde reclame-emails (SPAM), virussen is niet toegestaan en kan,na een waarschuwing, ertoe leiden dat uw hosting account en/of domeinnnam buiten gebruik wordt gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd.
  • tocon verbindt zich ertoe de server te beheren als een goede huisvader en alles in het werk te stellen om een zo hoog mogelijke uptime en steeds een voldoende bandbreedte te garanderen.
  • tocon kan echter in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor een verlies aan inkomsten of extra kosten van een klant ten gevolge van downtime of eender welk ander probleem met de server.

persoonsgegevens klant

De persoonsgegevens van de klant zijn bestemd voor het klantenbeheer van tocon. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. De persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere commerciŽle doeleinden dan diegene die rechtsreeks verband houden met tocon. De klant heeft wel het recht zich te verzetten tegen de verwerking ervan voor marketing en/of commerciŽle doeleinden.